Daniel Oswald

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2019)
    Religiös-soziale Fraktion
Wahlkreis XII, Uster
Daniel Oswald ist Mitglied der Kirchensynode