Barbara Bussmann

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2015)
    Religiös-soziale Fraktion
Wahlkreis XII, Uster
Barbara Bussmann ist Mitglied der Kirchensynode

1. Vizepräsidentin der Kirchensynode